Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis z funkcją sklepu internetowego dostępny pod adresem internetowym www.meblemasanow.pl, prowadzony jest przez GOLD MEBLE Adrian Hadryś, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 6191863576, REGON 300774650.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze serwisu i określa zasady korzystania z serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GOLD MEBLE Adrian Hadryś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6191863576, REGON 300774650.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis - serwis internetowy z funkcją sklepu internetowego prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym meblemasanow.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu (regulamin sklepu).
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą funkcji sklepu internetowego (koszyka) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka.
 10. Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta meble do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości mebli.
 11. Meble - produkty dostępne w serwisie tj. rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą w szczególności: projekty mebli na wymiar, akcesoria meblowe, kuchnie na wymiar, szafy na wymiar, meblościanki na wymiar, meble na wymiar do samodzielnego montażu, kuchnie na wymiar do samodzielnego montażu, biurka, stoły biurowe, regały, komody, łóżka, stelaże do łóżek, krzesła obrotowe, stoły, krzesła, zestawy mebli kuchennych, zestawy mebli do sypialni, kufry, szafki, lustra, szafki na buty, ławy, stoliki okolicznościowe, szafki nocne, szafki RTV, materace, szafy, kanapy, narożniki, sofy, łóżka tapicerowane fotele, tapczany, wersalki, pufy, zestawy wypoczynkowe, szafy wraz z wyposażeniem dodatkowym, meblościanki, szafy modułowe, nadstawki, toaletki, panele ścienne, wieszaki, półki, witryny itp. prezentowane w Serwisie.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży mebli zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech mebli - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt z Serwisem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@meblemasanow.pl
 2. Pocztą (dotyczy odstąpienia od umowy i zwrotu mebli): Mroczeń 18, 63-604 Mroczeń, Polska, z dopiskiem "meblemasanow.pl - sklep internetowy".
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 574 624 440
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 2463 7516
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na meble, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Internet Explorer;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu jak i dokonywanie zakupów poprzez zawieranie umowy sprzedaży w szczególności umowy sprzedaży na odległość nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na meble znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za meble oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w serwisie w opisie mebli.
 6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać meble będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  •  skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu i numeru telefonu, na który ma nastąpić dostawa mebli, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  • kliknąć przycisk “Złóż zamówienie” lub równoważny; 
  • opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Złożenie zamówienia z oferty meble na wymiar jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na podstronach serwisu lub na adres bok@meblemasanow.pl.
 3. Zamówienie o którym mowa w ust. 3 składa się na podstawie przedstawionej przez Sprzedawcę oferty.
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży mebli będących przedmiotem Zamówienia.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionych mebli:
  • transport sklepu internetowego - kurier zamawiany przez Sprzedawcę;
  • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Mroczeń 18, 63-604 Mroczeń, Polska, Polska, w godz. 9:00-15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu +48 574 624 440 - przy odbiorze mebli z magazynów produkcyjnych Klient przedstawia wydrukowane potwierdzenie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Dostawa obejmuje dojazd pod adres wskazany przy składaniu zamówienia oraz pomoc w rozładowaniu dostawy.
 3. Przez dojazd rozumieć należy podjazd przez kuriera najbliżej jak to możliwe adresu wskazanego przy składaniu zamówienia zgodnie z przepisami.
 4. Dostawa nie obejmuje asysty /lub pomocy przy wnoszeniu mebli do budynku, chyba że treść złożonego zamówienia stanowi inaczej.
 5. Dostawa mebli odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • 6.1. GOLD MEBLE Adrian Hadryś
   Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 2463 7516
   W tytule przelewu prosimy wpisać: numer zamówienia, Imię i Nazwisko
  • 6.2. 80% wartości zamówienia płatne przy odbiorze / dostawie mebli.
 7. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa je ze zobowiązaniem zapłaty.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w serwisie zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia na meble Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie.
 3. Po zaksięgowaniu płatności za Zamówienie na meble, na koncie Sprzedawcy, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie na mbele do realizacji.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia na meble i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia na meble i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą na meble.
 5. W przypadku:

  5.1. płatności zaliczki (o której mowa w § 7) przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na meble - w przeciwnym razie zamówienie (umowa sprzedaży) na meble zostanie anulowane;

  5.2. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy mebli inny niż odbiór osobisty, meble zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem punktu 5.1. niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia;

  5.3. zamówienia mebli o różnych terminach dostawy, terminem dostawy mebli jest najdłuższy podany termin;

  5.4. płatności przelewem początek biegu terminu dostawy mebli do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

  5.5. wyboru przez Klienta odbioru osobistego mebli, meble będą gotowe do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie mebli. O gotowości mebli do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia na meble adres poczty elektronicznej Klienta;

  5.6. gdy Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, meble zostają wysłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.

 6. Kurier dostarcza zamówione meble pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres zgodnie z zapisami.
 7. Dostawa mebli nie obejmuje wniesienia mebli do miejsca przeznaczenia (mieszkania) chyba, że Sprzedawca potwierdził taką usługę w treści zamówienia.
 8. W przypadku nie odebrania mebli po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których mowa w pkt. 9 lub Klient wedle własnej decyzji odbierze meble osobiście.
 9. Jeżeli Klient, z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego, nie będzie w stanie odebrać dostarczonych mebli zostanie obciążony kosztami ponownego transportu w wysokości 120zł oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50zł /opłaty dotyczą każdego przypadku ponownego transportu.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia mebli Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele mebli, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu internetowym lub w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu dostarczenia mebli;
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  • sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania mebli z powrotem;
  • Konsument powinien odesłać meble na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle meble przed upływem terminu 14 dni;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu mebli, także koszty zwrotu mebli, jeśli ze względu na swój charakter meble nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą/kurierem;
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości mebli wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania mebli.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter mebli nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą/kurierem, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu mebli, będzie się znajdować w opisie mebli w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe meble.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Zgłoszenia wady fizycznej mebli w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą mebli.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego bez zbędnej zwłoki, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów.
 9. Meble odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu za zgodą Sprzedawcy lub Sprzedawca w uzgodnionym terminie podstawi transport własny (kuriera).
 10. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a meble mają zostać naprawione lub wymienione na nowe, meble należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu mebli należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania mebli od Kupującego.
 11. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania mebli Kupującemu.
 12. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy mebli lub ich wymiany na nowe w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 13. W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa mebli lub wymiana na nowe jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za meble.
 14. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady mebli w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru mebli na swój koszt lub dokona naprawy w miejscu, w którym meble się znajdują. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 15. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru mebli. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Kupujący.
 17. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania mebli tj. niezgodnie z ogólnymi zasadami użytkowania mebli o których mowa w § 11.

§ 11

Ogólne zasady użytkowania mebli

 1. Poniższe zasady użytkowania, konserwacji i czyszczenia mebli mają zastosowanie tylko i wyłącznie wtedy gdy producent mebli lub tkanin nie zalecił innych zasad.
 2. Meble oraz ich części należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. W szczególności niedozwolone jest siadanie na częściach mebla do tego nieprzeznaczonych jak i przeciążanie części ruchomych (np. drzwiczek).
 4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach:
  a. w których temperatura powietrza mieści się w zakresie od +15°C do +30°C;
  b. w których wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 40-70%;
  c. suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi w tym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
  d. gdzie meble ustawiono w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła.
 5. Nigdy nie należy (bez potrzeby) pozostawiać w stanie otwartym/wyciągniętym części ruchomych mebla takich jak np. szuflady, drzwi, szuflad, półki wysuwane gdyż grozi to uszkodzeniem/zniszczeniem mebla jak i zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. W szczególności zabrania się wysuwania większej ilości niż jedna obciążonych szuflad.
 6. Nie wolno z meblami pozostawiać dzieci bez nadzoru osoby pełnoletniej.
 7. Montaż mebli należy zawsze przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą pod numerem telefonu +48 574 624 440.
 8. Za każdym razem po zmontowaniu/przestawieniu mebla bezwzględnie należy go wypoziomować oraz dla zapewnienia stabilizacji mebli skrzyniowych (np. komody, szafy, meblościanki, regały, witryny, półki, łóżka itp.) oraz należy je przytwierdzić trwale do ściany.
 9. UWAGA! Po zmontowaniu i ustawieniu mebla - przed rozpoczęciem eksploatacji - należy sprawdzić wszystkie połączenia i obejrzeć mebel dokładnie.
 10. Jakiekolwiek przemieszczanie mebli należy dokonywać bez obciążenia (wyjąć wcześniej zawartość). Meble należy chwytać tylko i wyłącznie za nieruchome elementy pionowe tj.: boki, nogi. Chwytanie za elementy poziome takie jak m.in. półki, blaty, itp. oraz części ruchome takie jak m.in. drzwiczki, itp. grozi trwałym uszkodzeniem mebla oraz utratą zdrowia i/lub życia.
  UWAGA: Przesuwanie mebli może grozić ich nieodwracalnym uszkodzeniem oraz zniszczeniem podłoża.
 11. Nadmierne obciążanie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Jeżeli przy eksploatacji mebla dojdzie do przypadku stwierdzenia wygięcia/ugięcia elementu obciążonego (np. półki) należy natychmiast zmniejszyć obciążenie i sprawdzić wszystkie połączenia jak i stabilność półki i całego mebla.
 12. Obowiązkowo w trakcie użytkowania należy przeprowadzać okresowe sprawdzanie połączeń elementów mebla a wszelkie wykryte luzy na połączeniach elementów mebla należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub lub ich wymianę na nowe gdy zachodzi wątpliwość co do ich stabilności.
 13. Zabrania się stawiania na gorących naczyń na powierzchniach użytkowych. W szczególności należy unikać kontaktu mebla i jego poszczególnych elementów z parą wodną oraz jakimikolwiek rozpuszczalnikami (i ich pochodnymi) w szczególności z benzyną, alkoholem.
 14. Nie należy dopuszczać do zalania mebla dużą ilością płynów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy natychmiast wszelkie rozlane ciecze usunąć, a miejsce rozlania dokładnie osuszyć.
 15. Sytuacje, które opisano w punktach 13 i 14 mogą wpłynąć na uszkodzenie mebla m.in. w postaci utraty koloru w miejscu zalania tj. odbarwień i zmatowień a także do nasączenia (napuchnięcia) mebla jak i jego elementów (szczególnie w miejscach łączeń) i w dalszej kolejności jego trwałego zniszczenia.
 16. Ze szczególną ostrożnością użytkować należy elementy szklane. Całkowicie zabronione jest ich przeciążanie a w przypadku przenoszenia mebla bądź taż planowanego transportu mebla elementy szklane należy zdemontować i właściwie zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w szczególności przez dziećmi.
 17. Podczas normalnego użytkowania mebli tapicerowanych jak i w wyniku transportu, po rozpakowaniu mogą powstać marszczenia i pofałdowania, które należy zniwelować ręcznie uklepując i potrząsać aby ponownie uformować kształt.
 18. Należy dbać o równomierne użytkowanie zestawu tj. szczególnie w modelach wieloosobowych należy unikać używania wyłącznie jednego siedziska, co zapobiegnie powstaniu różnic w wyglądzie mebla.
 19. W meblach posiadających dodatkowe funkcje użytkowe, które nie stanowią zwykłego przeznaczenia mebla (np. funkcja spania w meblach wypoczynkowych), należy korzystać okazjonalnie. Należy pamiętać, że funkcje te nie służą do codziennego wykorzystywania a jedynie dają dodatkowe korzyści, które wynikają z ich zastosowania.
 20. Czyszczenie mebli:
  • nie należy stosować dużego nacisku przy czyszczeniu gdyż może to spowodować rozjaśnienie kolorów;
  • zabrania się do czyszczenia mebli stosowania środków chemicznie aktywnych np. takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.;
  • meble należy czyścić tylko i wyłącznie środkami dopuszczonymi przez producenta mebla;
  • suchą, czystą i miękką tkaniną (np. flanelową) należy odkurzać meble 2-4 razy tygodniowo - nie należy dopuszczać do zalegania brudu i kurzu jak i jego nagromadzenia się;
  • meble których powierzchnie wykonane są z laminatów, emalii czy lakierów chemoutwardzalnych (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną, przy czym należy niezwłocznie je wysuszyć poprzez wytarcie suchą miękką tkaniną;
  • do konserwacji mebli zabrania się stosowania środków chemicznych do konserwacji mebli;
  • skórę i tkaniny typu ekoskóra należy czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami, miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie, a następnie wytrzeć do sucha;
  • wymagane jest zawsze zachowanie przezorności przy czyszczeniu mebla i obserwowanie kolorów materiału podczas czyszczenia jak i zachowanie się samego materiału;
  • mebli tapicerowanych zawierających wełnę lub jej imitacje podczas użytkowania nie należy przykrywać kocami lub innymi materiałami.
 21. Wraz z upływem czasu może zmieniać się intensywność barw oraz twardość mebla co jest skutkiem jego naturalnych własności.
 22. Odchylenia w barwie materiałów, z których wykonany jest mebel, w tym różnice w stosunku do barw materiałów przedstawionych na wzornikach lub na zdjęciach w serwisie wynikają z naturalnych cech surowca lub zmiany partii produkcyjnej.
 23. Z uwagi na proces produkcyjny mogą istnieć różnice w wymiarach, wybarwieniu (barwach) czy też zastosowanych materiałach dla tych samych mebli zamawianych w różnych okresach gdyż mogą one pochodzić z różnych partii produkcyjnych.
 24. Meble posiadają wytrzymałość ograniczoną ich zwykłym przeznaczeniem. W szczególności meble nie są odporne na zadrapania ostrymi elementami czy pazurami zwierząt domowych czy też działanie pary wodnej i wysokiej temperatury (np. garnki, patelnie, kubki z gorącymi napojami, itp.).
 25. Naturalną cechą charakterystyczną materiałów naturalnych takich jak np. skóra czy drewno są możliwe różnice w odcieniach, strukturze czy usłojeniu.
 26. Materiały z których wykonany jest meble w zależności od kąta padania i rodzaju światła mogą wykazywać zróżnicowanie połysku i odcieni.
 27. Oddziaływanie na mebel światła słonecznego powoduje jego blaknięcie.
 28. Meble, w szczególności materiał obiciowy może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którymi ma kontakt (np. od nieodpowiednio wybarwionej odzieży). Taka sytuacja może doprowadzić do powstania trwałych plam.
 29. W przypadku stosowania urządzeń elektrycznych (w tym źródeł światła) należy zachować szczególne względy bezpieczeństwa. W szczególności nie należy dopuścić do kontaktu tych elementów z płynami, dotykać ich bez odłączenia z sieci i izolacji, powinny one być zabezpieczone przed dostępem dzieci, a podłączenie do źródła zasilania powinno spełniać właściwe normy.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które Klient podaje dobrowolnie lub pozostawia w ramach korzystania z serwisu www.meblemasanow.pl:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, numer telefonu) i dotyczące zamieszkania;
  •  dane identyfikacyjne nadane przez organy publiczne;
  • elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, adres IP) i dane lokalizacyjne;
  • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;
  • nagrania dźwięku.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu:
  • korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Klienta ofertą oraz zawierania umów sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  • optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Klienta;
  • w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • przesyłania informacji handlowej, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • badania satysfakcji i określania jakości usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Możemy udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy. Dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in.:
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych jak i platformy sklepu internetowego;
  • agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy.
 7. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 8. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzane są wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta ważnego sprzeciwu.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Klient może także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Klient prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Klienta, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Klient ma również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres: bok@meblemasanow.pl lub GOLD MEBLE Adrian Hadryś ul. Lipowa 55, 63-405 Masanów z dopiskiem "meblemasanow.pl sklep internetowy" wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.
 10. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 11. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl